lakes are predictable

and smooth like mirrors

lakes are black and seas are grey

the sea slept

with one eye open

 

from that eye

a hardiness shone

so old that it had

an extinct and altogether

unknown colour

 

the sea was there

when the colours came

the light and eye sockets for the light

to throw itself into

colours were novelties

you wore their names

like hats

sjöar är beräkneliga

och blanka som speglar

sjöar är svarta och hav är grå

havet sov

med ett öga öppet

 

ur det

lyste en tålighet

så gammal att den nu bar

en utrotad och alltigenom

okänd färg

 

havet var där

när färgerna kom

ljuset och ögonhålorna för ljuset

att kasta sig i

färgerna var nymodigheter

man bar deras namn

som hattar

 

Sanna Hartnor