Summer came

by Sanna Hartnor


Summer came

rabbits, two and two

sometimes one rabbit and one guinea pig

were placed on lawns

dandelions were obtained

carrots were obtained

 

the rabbits were as soft as air

under the shivering hands of the children

the rabbits

kicked and clawed

 

and the children held the rabbits tightly

against their pounding hearts

to avoid the sight of their angry little faces

to avoid having to deal with

their angry little faces

 

more often than not

they had a white foundation

the rabbits

with patterns

the residents jokingly said

that they were all really

one and the same rabbit

some days it was fun

other days frightening

 

the rabbits were named

spot, if it had a spot

thumper, if the child had

a thing for the traditional

or something completely unexpected

like turd

 

at such instance

the residents would laugh a little

thinking it had been a lucky thing

getting a rabbit

as the rabbit's name

in itself

said something important

about being

a family with perspective

 

they could look at the rabbit

and let it

represent

 

a small harbour for pleasure boats was built too

det blev sommar

kaniner, två och två

ibland en kanin och ett marsvin

placerades på gräsmattor

det skaffades maskrosor

det skaffades morötter

 

kaninerna var mjuka som luft

under barnens darrande händer

kaninerna

sparkade och rev

 

och barnen höll kaninerna hårt

mot sina skenande hjärtan

för att slippa se deras arga små ansikten

för att slippa ta itu med

deras arga små ansikten

 

oftast hade de en vit bas

kaninerna

med mönster på

de boende skojade

om att allihop egentligen

var en och samma kanin

det var roligt vissa dagar

skrämmande andra

 

man döpte sina kaniner

till pricken, ifall den hade en prick

till stampe, ifall barnet hade

en förkärlek för det traditionella

men också till något helt oväntat

som skitkorven

då kunde det hända

att det skrattades lite

att hela familjen tyckte

att det var tur att man skaffat kanin

då kaninens namn

allena

sa något viktigt

om att man var en

familj med distans

 

man kunde se på kaninen

och låta den

representera

 

 

en liten hamn för fritidsbåtar byggdes också

Sanna Hartnor