My family arrived here in a Marxist tradition

 

My mother immediately filled the house with Santa knick-knacks

Weighed the pros and cons of the plastic Christmas tree

as if the problem were hers


During the day she distinguished between long and short vowels

as if the sounds that came out of her mouth

could wash the olive oil from her skin

 

My mother let bleach run through her syntax

On the other side of punctuation her syllables became whiter

than a winter in Norrland

 

My mother built us a future consisting of quantity of life

In the suburban basement she lined up canned goods

as if preparing for a war

 

In the evenings she searched for recipes and peeled potatoes

As if it were her history inscribed

in the Jansson’s temptation casserole

 

To think that I sucked at those breasts

To think that she put her barbarism in my mouth

Translated by Jennifer Hayashida

Min familj anlände hit i en marxistisk idétradition

 

Min mor fyllde genast huset med prydnadstomtar

Vägde plastgranens för- och nackdelar mot varandra

som om problemet vore hennes

 

På dagarna skiljde hon mellan långa och korta vokaler

som om ljuden som kom ur hennes mun

kunde tvätta olivoljan ur huden

 

Min mor lät blekmedlet rinna genom syntaxen

På andra sidan skiljetecknet blev hennes stavelser vitare

än en norrländsk vinter

 

Min mor byggde oss en framtid av livskvantitet

I förortsvillans källarförråd radade hon upp konservburkar

som inför ett krig

 

På kvällarna letade hon recept och skalade potatis

som om det var hennes historia som fanns chiffrerad

i Janssons frestelse

 

Tänk att jag sög på de brösten

Tänk att hon stoppade sitt barbari i min mun

Athena Farrokhzad