The Somersault (Salto mortale)

by Eva Luka


The Somersault (Salto mortale)

Salto mortale entices by the irresistible smell

of fermenting plums, by the sweetish taste 

of urge. Just go and try it: the splendour consists

in not knowing how you perch

when you plunge,

and what will happen with your

peculiar heart, which despite all

wants to feel badly it still lives,

it lives intensely, it lives up to stop,

now

and precisely

like the clock in the Borrowers' house.

 

Salto mortale is to leave everything and go

somewhere else. Without money and without home,

without guarantees. To find out what material

you follow from; what metal, paper

or clay. Salto mortale is to knock

on your inner lamp. To wait

what kind of spirit comes from it

 

and if at all.

© Eva Luka, translated by James Sutherland-Smith

Salto mortale

Salto mortale vábi neodolateľným pachom

kvasiacich sliviek, sladkastým

nutkaním. Len choď a skús to: nádhera spočíva

v tom, že nevieš, ako skončíš,

keď skočíš:

a čo sa pri tom stane s tvojím

podivným srdcom, ktoré napriek všetkému

tak veľmi chce cítiť, že ešte žije,

že žije veľmi, že žije nadoraz

teraz

a presne

ako pondusové hodiny v dome Požičajovcov.

 

Salto mortale je všetko opustiť a ísť

inde. Bez peňazí a bez domova,

 bez istôt. Zistiť, z akého materiálu

pochádzaš; z akého kovu, papiera

alebo hliny. Salto mortale je zaklopať

na svoju vnútornú lampu. Počkať,

aký duch z nej vyjde

 

a či vôbec.