I'm closing

by Nikolina Andova


I'm closing

There's a fan 

with a map of the world on it 

that's been folding into me for years

 

The land is slowly narrowing

the volcanoes fading away

the rivers stopping, the lighthouses freezing

the deserts wrapping up

like dusty carpets

 

One day I will open the fan

and the world will spread inside me 

together with the sky and the wings 

of the big birds

© Nikolina Andova

Се затворам

Има едно ладало

со мапа на светот

што со години се затвора во мене

 

Копната полека се стеснуваат

вулканите се гаснат

реките запираат, светилниците замрзнуваат

пустините се замотуваат

како теписи полни прав

 

Еден ден ќе го отворам ладалото

и целиот свет ќе се рашири во мене

заедно со небото и крилјата

на големите птици

© Nikolina Andova