Let's escape from time

by Nikolina Andova


Let's escape from time

Let's escape from time 

that threatens us with a pulled bow 

and takes aim with the small arrow 

This is what I wanted to tell you: 

- If I pass with my hand on a geographical map 

 I will not touch the mountains nor the peaks 

I will not get wet nor fill my hands with soil 

so tonight when you pass your hand through my body 

you won't find dust or wind, neither my name

that is always reborn

Because I do not know how much time had passed tonight 

minute, hour, year, lifetime 

maybe 

Sometimes when I look up and down 

I do not know which trail seems longer 

one on the jet plane in the sky 

or the one that the snail had left behind

© Nikolina Andova

Ајде да му избегаме на времето

Ајде да му избегаме на времето

што ни се заканува со оптегнат лак

и нѐ нишани со малата стрелка

Ова сакав да ти го кажам

- ако поминам со раката низ некоја географска карта

нема да ги напипам ни планините ни врвовите

нема да се намокрам ниту да ги наполнам рацете со земја

така и ноќва кога поминуваш со раката низ моето тело

нема да најдеш ни прав ни ветер, ни остатоци

од моето име што секојпат одново се раѓа

Зашто не знам колку време помина вечерва

минута, час, година, целиот живот

можеби

Понекогаш кога ќе погледнам горе и долу

не знам која трага ми се чини подолга

онаа од млазот на авионот на небото

или онаа што полжавот ја оставил зад себе

© Nikolina Andova