Bread

Can I eat

this plane sandwich

that my sister left

when returning from her journey

 

This sandwich which has flown

over two continents and one ocean

which has flown far more than I will ever

walk or swim

 

Maybe I will taste a little of the clouds

if I try this bread

which has been higher than the land beneath it

higher than all states, cities and people

with invisible edges and borders

Which has been higher than all heights

I will ever reach

like the grains of wheat in it that have seen more

than the pilots, the stewardesses

and all the passengers

under the plane

Will my stomach digest

the whole sky

if I eat

this simple bread

© Nikolina Andova

Леб

Ќе можам ли да го изедам

овој авионски сендвич

што го остави сестра ми

на враќање од патувањето

 

Овој сендвич кој летал

над два континента и над еден цел океан

кој прелетал многу повеќе отколку што некогаш

ќе изодам и ќе испливам

 

Можеби ќе вкусам малку од облаците

ако пробам од овој леб

кој бил повисок од земјата под него

повисок од сите држави, градови и луѓе

со невидливи рабови и граници

Кој бил повисоко од сите височини

кои некогаш ќе ги дофатам

како зрната жито во него кои виделе повеќе

од пилотите, од стјуардесите,

од сите патници

под авионот

Ќе го свари ли мојот желудник

целото небо

ако го изедам

овој обичен леб

© Nikolina Andova