Commas

I found a photograph in the basement

of the place of my house

before it was built

when it was only a sketch

in the hands of the architects

And I know approximately since when it exists

the year of construction is

engraved in the concrete in a corner of the yard

but I do not know how long before

it did not exist

and before the

bushes

weeds and the sky existed

that fade in the photograph

Is the non-existence longer

than the existence

and how old is the nothing

From the dust that rose

of the photograph

like commas in the air

I coughed

© Nikolina Andova

Запирки

Пронајдов фотографија во подрумот

од местото на мојата куќа

пред да биде изградена

кога била само скица

во рацете на архитектите

И знам приближно од кога ја има

годината кога е изградена

е замачкана во бетонот во еден агол на дворот

но не знам колку време претходно

ја немало

и пред да постојат

џбуновите тревите и небото

што избледуваа на фотографијата

Дали непостоењето e подолго

од постоењето

и колку е старо ништото

 

Од прашината што се крена

од фотографијата

како запирки во воздухот

се закашлав

© Nikolina Andova