We dwindle

by Nikolina Andova


We dwindle

We step into things and already we are part of them

Has anyone told us that the seashells are the fingernails of the  sea

that our fingernails become seashells once we enter in it

that our stomach is a sea turtle when we swim

that our breasts are jellyfish

our eyes are little fish separated from the shoal in theshallows

our hair turns to algae when we submerge it

our skin is moss,

our hairs are the weeds on the

rocks

swaying in the water like wind-blown

Our ears are little seahorses, our fingers the tentacles of the octopuses

being offered as specialty in expensive menus
 

We dwindle

like sea stars drying on docks

which will be hung on a wall somewhere as decorations

like stopped light, a signed souvenir

© Nikolina Andova

Се смалуваме

Стапнуваме во нештата и веќе сме дел од нив

Ни кажале ли некогаш дека школките се ноктите на морето

дека и нашите нокти стануваат школки штом влеземе во него

дека стомакот ни е морска желка кога пливаме

дека градите ни се медузи

очите ни се мали рипки издвоени од јатото во плиткото

косите ни се претвораат во алги штом ги потопиме

кожата ни е мовта, влакненцата ни се тревите на камењата

кои се нишаат од водата како од ветер

Ушите ни се морски коњчиња, прстите пипки од октоподи

што ги нудат како специјалитет во скапите менија

Се смалуваме

како морски ѕвезди што се сушат на пристаништата

кои ќе висат некаде како украс на ѕидот

како запрена светлина, потпишан сувенир

© Nikolina Andova