When you are sleeping

by Vladimir Martinovski


When you are sleeping

               When you are sleeping, I’m always awake, as if I live in the other hemisphere. When you are sleeping, I’m always awake, even though I close my eyes first. When you are falling asleep, my eyelids always open, as if it’s dawn already.

               When you are sleeping, I regularly pry open the roof on all four sides so that you may watch the planets and the stars on all four corners of the sky.

               I play a lullaby on all philharmonic instruments when you’re restless, and when you’re sound asleep, I nail new paintings on the wall to surprise you when you awaken.

               When you are sleeping, I regularly keep watch so that a comet doesn’t fall through the open roof.

               (When you are sleeping, I pay attention to every dog’s howl.)

               And when you wake up, my eyes always close and I fall asleep for a minute. It’s not that I am tired – I just want you to watch me sleep a little.

               I like it even more when you wake me up and call me sleepy-head.

© translated by Kalina Janeva

ДОДЕКА СПИЕШ

               Додека спиеш секогаш сум буден, како да живеам на другата хемисфера. Додека спиеш секогаш сум буден, иако прв ги затворам очите. Додека тонеш во сон, клепките секогаш самите се отвораат, небаре се разденува.

               Додека спиеш редовно го подотворам покривот на четири води за да можеш да ги гледаш планетите и ѕвездите на сите четири страни на небото.

               Свирам по една приспивна песна на сите инструменти од Филхармонијата кога твојот сон е немирен, а кога спиеш цврсто по ѕидовите ковам нови слики за да те изненадат кога ќе се разбудиш.

               Додека спиеш, редовно чувам стража да не падне некоја комета од отворениот покрив.

               (Додека спиеш внимавам на секој кучешки виеж.)

               А кога се будиш, моите очи редовно самите се затвораат и тонам во неколкуминутен сон. Не дека сум уморен – сакам и ти малку да ме гледаш додека спијам.

               Уште повеќе сакам кога ме будиш и ме викаш спанко.

© Vladimir Martinovski