In the Land of Carousels

by Vladimir Martinovski


In the Land of Carousels

               In the Land of Carousels you get the dizziest if you’re standing still. In the Land of Carousels the name of your beloved (even though you haven’t told even your best friend) is already on the lips of the ticket salesman.

               In the Land of Carousels five generations may spin on the same carousel since carousels live much longer than people.

               In the Land of Carousels everyone asks for winter in the summer, and when it’s snowing, they long for the sea.

               In the Land of Carousels the easiest trade is to turn to another part of the world and fly away for good.

               In the Land of Carousels the hardest trade is to love: your beloved escapes your sight as the astronaut’s meal in zero gravity.

In the Land of Carousels I buy another ticket for another ride. I wait in line hoping you haven’t left the Land of Carousels.

© translated by Kalina Janeva

ВО ЗЕМЈАТА НА ВРТЕЛЕШКИТЕ

               Во Земјата на вртелешките најмногу вртоглавици добиваш ако стоиш в место. Во Земјата на вртелешките името на љубената (иако не си му го кажал ни на најдобриот пријател) веќе го шепоти човекот што продава билети.

               Во Земјата на вртелешките на истата вртелешка можат да летаат и пет генерации, оти вртелешките живеат многу подолго од луѓето.

               Во Земјата на вртелешките сите ја бараат зимата кога е лето, а кога паѓа снег копнеат по морето.

               Во Земјата на вртелешките најлесниот занает е да се свртиш кон некоја друга страна на светот и засекогаш да одлеташ.

               Во Земјата на вртелешките најтешкиот занает е да љубиш: саканиот или саканата ти се измолкнува од видното поле како оброкот на астронаут во бестежинска состојба.

               Во Земјата на вртелешките купувам уште еден билет за уште едно возење. Чекам ред со надеж дека не си ја напуштила Земјата на вртелешките.

© Vladimir Martinovski