Meeting deadlines

by Vladimir Martinovski


Meeting deadlines

(Label on the lid of a can)

 

 

Meeting deadlines

We have stopped stopping to see the moon set

And watching the sun rise

 

Meeting deadlines

We have stopped knowing How to tell apart

The song of the birds

 

Meeting deadlines,

We have stopped stopping to greet

Our neighbors

 

Meeting deadlines,

We have started to eat food past its deadline

Without being able to stop.

© translated by Milan Damjanoski

БРКАЈЌИ РОКОВИ

(Декларација од капак на конзерва)

 

 

Бркајќи рокови,

престанавме да ја испраќаме месечината

и да го пречекуваме сонцето

 

Бркајќи рокови,

заборавиме да го распознаваме

пеењето на птиците

 

Бркајќи рокови,

престанавме да ги (от)поздравуваме

соседите   

 

Бркајќи рокови,

се храниме ненаситно со храна 

со изминат рок

© Vladimir Martinovski