Coming to terms

by Vladimir Martinovski


Coming to terms

If you follow the stars

you can’t miss the sky

Dante

 

If I follow the ants

I will be able to find the crumbs

form yesterday’s lunch,

yet I will not be able to hear

the cricket’s song in the ant hill

 

If I follow the streams

I will one day reach the sea

or maybe even the ocean,

yet the water flowing

there will not be as clear

 

If I follow the snowflakes

I will one day merge into

the ever present white,

yet I will have to

come to terms that it will all melt.

 

If I follow the stars

I will one night

reach the sky’s end,

yet maybe there

I will miss the ground.

© translated by Milan Damjanoski

ПОМИРУВАЊА

Ако ги следите ѕвездите

не можете да го промашите небото

Данте

 

Ако ги следам мравките

ќе ги најдам трошките леб од

вчерашниот ручек

но во мравјалникот нема да

ја чујам песната на штурецот

 

Ако ги следам потоците

еден ден ќе стигнам до морето

или дури и до океанот

но таму водата што се слева

ја нема истата бистрина    

 

Ако ги следам снегулките

едно утро ќе се слеам со

сеприсутното белило

но ќе морам да се

помирам со топењето

 

Ако ги следам ѕвездите

една ноќ ќе стигнам

до крајот на небото  

но можеби таму ќе

ми недостига земјата

© Vladimir Martinovski