BERLIN FORK 4

by Tatev Chakhian


BERLIN FORK 4

We met at an old Jewish cemetery.

A silence so deep we held our breath.

An emptiness so silencing we pretended we weren’t there.

Neither my grandma nor his grandpa were there,

but we cried noiselessly in excruciating non-existence.

We entered the same bus.

Our cheeks grew rosy with the shame of being alive.

Hoping that our lives’ paths will never cross,

we exited by different doors.

Translated by Paweł Sakowski

ԲԵՌԼԻՆՅԱՆ ԵՐԿԱՏՈՒՄՆԵՐ-4

 

Հանդիպեցինք հին հրեական գերեզմանոցում:

Լռությունն այնքան խորն էր՝ շունչներս պահեցինք:

Այնքան խաղաղ էր դատարկությունը՝ ձևացրինք, թե չկանք:

Ոչ իմ տատն էր այնտեղ, ոչ իր պապը,

բայց չգոյության ցավից նվվացինք:

Նույն ավտոբուսը բարձրացանք:

Ապրելու ամոթից կարմրեցինք:

Երբևէ չխաչվող ճամփեքի հույսով

տարբեր դռներով հեռացանք: