BERLIN FORK 3

by Tatev Chakhian


BERLIN FORK 3

Like Berlin in ’45, my heart lies leveled

and so unsettled as each December.

A dog does not recognize its master,

because it is looked after by each passer-by,

who scratches its ear,

says “What sad eyes you have

and surprisingly big.”

In those ruins, owners need dogs,

owners need masters,

owners need dog masters,

masters of dog owners

need masters of other dogs.

 

My droopy-eared doggy mood

will outlast all life paths.

Translated by Paweł Sakowski

ԲԵՌԼԻՆՅԱՆ ԵՐԿԱՏՈՒՄՆԵՐ-3

Սիրտս ավերված է, ոնց Բեռլինը 45-ին,

ու տակնուվրա՝ ամեն դեկտեմբերի պես:

Շունը տիրոջը չի ճանաչում,

որովհետև, ով պատահի, տիրություն է անում,

ականջները շոյում,

ասում՝ ինչ տխուր աչքեր ունի

ու տարօրինակ մեծ:

Այս փլատակում տերերը շան կարիք ունեն,

տերերը՝ տիրոջ,

տերը՝ շան տիրոջ,

շան տիրոջ տերը՝

ուրիշի տիրոջ:

 

Կախ ականջներով այս կործանումս

բոլոր ճամփեքից երկար կձգվի: