BERLIN FORK 1

by Tatev Chakhian


BERLIN FORK 1

Berlin is a man over fifty,

his pick-up line:

“I’ve known prettier and smarter,

but it’s you I want,”

leaving no space for a girlish crush,

so you yield to him, defenseless.

Translated by Paweł Sakowski

ԲԵՌԼԻՆՅԱՆ ԵՐԿԱՏՈՒՄՆԵՐ-1

Բեռլինը հիսունն անց տղամարդ է,

որ հենց առաջին հանդիպմանն ասում է.

– Քեզնից սիրուններին էլ եմ տեսել,

խելոքներին էլ,

բայց քե՛զ եմ ուզում:

...Ու սեթևեթանքի տեղ չի թողնում,

ու դու զինաթափ հանձնվում ես: