THERE IS NO INTERNET HERE

by Agnė Žagrakalytė


THERE IS NO INTERNET HERE

nightingales chatter, 
dogs howl and two 
lightning spheres of cats 
meld – in this green 
moonlight, in the slash of 
northern lights, cats guffaw, 
cast in sparkles, the nightingale swells, 
the hedges pulse
with her yellow hymn, her voice stings: 
the grass scintillates in blue, 
I am clearly frozen in this northern May, 
there is no internet, 
I love you 
terribly now,
even more terribly – because there is no way to
say it, there is no internet, 
the dogs go wild, – howling, 
baying toward the tree tops, 
the nightingale screams, the clammy palms 
of the poplars toss and turn, there is no 
internet, o how 
I love you, and there is no way 
to tell you, though just now 
having regained my voice, and chirping 
I howl quietly, I warble, 
the golden leaves of the poplars 
quiver above my infinitely stupid 
skull the blue moon 
the blue moon encircles my neck, 
cold silk, with the damp northern lights: 
spring has come to an end, there is no internet 
in the stillness, beyond the night, becalmed by curtains 
the cats lap milk like reconciled dragons.

Translated by Ada Valaitis

čia nėra interneto:

čiepsi lakštingalos,
ūbsi šunys ir du
katinų kamuoliniai žaibai
susilieja - šitoj žalioj
mėnesienoj, pjaunančioj šiaurės
pašvaistėj, katės kvatojasi,
žiežirbom apsipylus tvinsta lakštingala,
pro krūmus pulsuoja
geltona giesmė, gelia jos balsas:
melsvai kibirkščiuoja žolė,
šiam šiaurės gegužy aš ryškiai sušalus,
nėra interneto,
myliu tave
dabar baisiai,
dar baisiau - nes nėra kaip to
pasakyti, nėra interneto,
šunys įsisiūbuoja, - ūksmas,
kaukimas lig medžių viršūnių,
kiauksi lakštingala, vartos topolių lipnūs
delneliai, nėra
interneto, o šitaip
myliu tave, o nėra kaip
tau to pasakyti, nors ką tik
atgavusi balsą, ir čiulbanti,
ūbauju tyliai, lakštuoju,
topoliai aukso lakšteliais
dreba man virš begaliniai kvailo
pakaušio mėlynas mėnuo,
mėlynas mėnuo supsto man kaklą,
šaltas šilkas, drėgnom šiaurės pašvaistėm:
pavasaris baigias, nėra interneto,
tik tyloj, už nakties, užuolaidom nuramintos,
laka katės it du susitaikę drakonai.


2010 05 25