ВО ЕДЕН ИСТ ГРАД

by Natasha Sardzoska


ВО ЕДЕН ИСТ ГРАД

Нешто почнуваше да расте да чука Нејасно и невино

Додека пиевме вино со сосема непознати девојки

И те слушав како во ритамот на некое африканско кандомбе Се насмевнуваш

Кога ти носат чаша со вино

 

Се плетам околу еден миг заробен во конфузни јатки Плукам семе

Бдеам на секоја мугра за да ги насетам твоите удари На срце

Зарем може некој да стравува да ја бара ноќта за да ја отфрли? Зарем не беа доволни синоличките грст набрани со утринска роса И лудата непокорност?

Да заминам не можам

Одам кон тебе и не знам кога завршува оваа патека Само знам дека боровинки ми течат во вените и црна плунка извивам

пајажина плашт кајчиња ветуваат

дека кога не си тука си најприсутен

и дека најмногу боли твојата тишина

побучна од чаши црн чај што одблеснуваат од мојот бел ѕид ти си во моите голушки риби школки меѓу заби заглавени ти си темно семе на нечии потпетици

хотелски портир што ги знае сите мои тајни чуден ангел што не зборува а кажува

дека на оваа почва врие нечија крв

Translated by the author, edited by Sinead McMorrow

ONE SAME CITY

Something begin to grow and beat

Unclear and innocent

While we were drinking wine with strange girls

I could hear you smiling in the rhythm of an African candombe

When they serve you with a glass of wine

I weave myself around one moment imprisoned in confused kernels

I spit seeds

I stay awake at every dawn to feel your beats

Heartbeats

How can one fear to grasp the night and then to throw it away?

The violet flowers with morning dew and the mad recalcitrance were not enough?

Leave I cannot

I come to you without knowing if this path has an end

But I know wild berries are flowing in my blood

And I weave a spider’s nest with black spit

A layer of tiny boats

is your promise to me

when you are not here

you are present as never

and your silence is hurting

louder than a cup of black tea breaking through the white wall

you are in my kernels a fish bone valves interstices in between my teeth

black sperm on someone else high heels

night porter that knows all my secrets

strange angel that does not talk but says it all

that on this soil someone else’s blood is boiling