(PO)ET(H)ICS OF SUFFERING

by Marta Markoska


(PO)ET(H)ICS OF SUFFERING

Life is like a pimple

you need to press it right,

squeeze all the toxic and harmful

fluids out of it...

Only after it bleeds

and there is nothing left inside

will you be able to start over

hoping it won’t scar...

 

Although you’re replacing one ugliness with another

The scar is the only way

to put an end to what makes you ugly

- on the inside!

(ПО)ЕТИКА НА СТРАДАЊЕТО

Животот е како мозолка

треба добро да го стиснеш,
за да ги исцедиш од него сите
отровни и штетни течности...
Па дури откако ќе прокрвари
и внатре не ќе остане ништо
ќе можеш одново да почнеш
надевајќи се дека нема да остане лузна...

 

Иако едната грдост ја заменуваш со друга
Лузната е единствениот начин
да ставиш крај на она што те нагрдува - однатре!