APPLIED ECONOMICS

by Marta Markoska


APPLIED ECONOMICS

I spent you even before I earned you

with your interest rate far exceeding

my ability to pay you back

Now we are doomed to live

as debtors to pleasures

paying off our loaned love

for two lifetimes! 

ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА

Те потрошив уште пред да те заработам

а твојата каматна стапка ги надминува

моите можности да ти се оддолжам

Сега сме осудени да живееме

како должници на задоволствата

а нашата љубов на кредит

ќе ја отплаќаме уште два живота!