APPLIED MATHEMATICS

by Marta Markoska


APPLIED MATHEMATICS

If you can calculate

the square root of your stupidity

and subtract from that the square root of my patience

than multiply that by the will to forgive

and add to it every new beginning

- you will understand that our equation

is divisible by ZERO!

ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА

Ако можеш да пресметаш

колкав е квадратот на твојата глупост

и од него да го одземеш коренот на моето трпение

и да го помножиш со волјата за простување

и да го собереш со секое одново почнување

- ќе сфатиш дека нашево равенство

е деливо со НУЛА!