LIFE IS LIKE A GAME OF SQUASH

by Marta Markoska


LIFE IS LIKE A GAME OF SQUASH

Imagine the world as a game of squash
and all the people as players in the field
That way it’s easier to accept
that all the moves do not depend on you alone
nor can you give your best game
The result does not depend on your skills
nor can you expect a sure win
You simply play without desire of knowing the end
Play with no desire to defeat the opponent
For your moves are conditioned
by the moves of the other players
and the skillful swing at the ball
depends on how it’s thrown at you

 

Therefore - winning the game is utterly irrelevant
for playing it is a privilege of the living!

ЖИВОТОТ Е КАКО ПАРТИЈА СКВОШ

Замисли си го светот како партија сквош
и сите луѓе како играчи на теренот
Така е полесно да прифатиш дека сите потези не зависат само од тебе
ниту дека можеш да го одиграш најдобриот
Исходот на играта не зависи само од твоите вештини
ниту можеш да очекуваш сигурна победа
Едноставно играј без желба да го дознаеш крајот
Играј без желба да го победиш противникот
Бидејќи твоите потези се условени
од потезите на другите играчи
а спретноста на твоето замавнување по топчето
зависи од тоа како ќе ти биде дофрлено

 

Затоа - дали ќе ја добиеш партијата е сосема неважно
зашто играта е привилегија на живите!