LIFE IS LIKE A BAZAR

by Marta Markoska


LIFE IS LIKE A BAZAR

We buy the moments of happiness

unaware that underneath the surface of female fruits

all that’s left are the rotten legumes
filling up the content of life’s little bag

only to gain on weight!

ЖИВОТОТ Е ПАЗАР

Ги купуваме миговите на среќа
неразбирајќи дека под површината на нејзините плодови
остануваат само скапаните мешунки
кои ја дополнуваат содржината на вреќичката живот
само за да добие на тежина!