the constitution

by Kira Pietrek


the constitution

the republic of poland shall provide conditions for equal access to the products of culture

 

the armed forces shall be subject to civil and democratic control

 

everyone shall be ensured the freedom of peaceful assembly

 

 everyone shall have the right to submit petitions, proposals and complaints to organs of public authority

 

everyone shall have the right to have his health protected

 

equal access to health care services shall be ensured by public authorities

 

protection of the environment shall be the duty of public authorities

 

everyone shall be held responsible for causing the degradation of  the environment

 

public authorities

 

shall pursue policies conducive to satisfying the housing needs of citizens

 

combating homelessness

 

promoting the development of low-income housing

 

supporting activities aimed at acquisition of a home by each citizen

 

no one shall be compelled to do that which is not required by law

 

everyone shall have the right to make decisions about his personal life

konstytucja

rzeczpospolita polska stwarza warunki równego dostępu do dóbr kultury

 

siły zbrojne podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli

 

każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń

 

każdy ma prawo składać petycje wnioski i skargi do organów władzy publicznej

 

każdy ma prawo do ochrony zdrowia

 

władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

 

ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych

 

każdy ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie pogorszenie środowiska

 

władze publiczne

 

prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli

 

przeciwdziałają bezdomności

 

wspierają rozwój budownictwa socjalnego

 

popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania

 

nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego czego prawo mu nie nakazuje

 

każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu osobistym