[and what if you weren’t occupied with criticising the system]

by Kira Pietrek


[and what if you weren’t occupied with criticising the system]

and what if you weren’t occupied with criticising the system

what would you do i ask

 

I would probably teach children she replies

 

 

5,5 mln children and teenagers studied

at schools and kindergartens in 2011

taught by half a mln teachers

 

there are 80 thousand graduates of teaching degrees every year

every new year will gladly substitute the old staff

 

 

less and less children are born

less and less people die

fortunately

more and more women with a higher education

give birth to children

 

let us make combining career ambitions

with family duties easier for them

 

 

a diploma in teaching

gives one possibilities

 

a reflective view of one’s own professional role

a deepened understanding of the educational realities

preparation for pro-social activism

 

 

we strive for perfection

for every child

there will be

one teacher

one childminder

two parents

and four grandparents

 

 

let us go onto the barricades to fight for posts for young teachers

[a gdybyś nie zajmowała się krytyką systemu]

a gdybyś nie zajmowała się krytyką systemu

to czym pytam

 

pewnie uczyłabym dzieci odpowiada

 

 

w 2011 w szkołach i przedszkolach

kształciło się 5,5 mln dzieci i młodzieży

kształciło ich pół mln nauczycieli

 

rocznie przybywa 80 tys. absolwentów kierunków pedagogicznych

każdy nowy rocznik chętnie zastąpi starą kadrę

 

 

coraz mniej rodzi się dzieci

coraz mniej ludzi umiera

na szczęście

coraz więcej dzieci rodzą kobiety

z wyższym wykształceniem

 

ułatwmy im łączenie ambicji zawodowych

z obowiązkami rodzinnymi

 

 

dyplom ukończenia kierunku pedagogicznego

daje możliwości

 

refleksyjne spojrzenie na własną rolę zawodową

pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej

przygotowanie do działalności prospołecznej

 

 

dążymy do ideału

na jedno dziecko

przypadnie

jeden nauczyciel

jedna opiekunka

dwóch rodziców

i czterech dziadków

 

 

chodźmy na barykady walczyć o etaty dla młodych

nauczycieli