sows

dry sows are understood to be

sows which have been weaned

from the piglets but not yet mated

 

the intensity of the ovulation

and the success of the mating depends

on activity in the open air

 

these are not some common

jurywomen elections nor small

huge changes

maturity is an unambiguous notion

and may be used

in many respects

pregnancy develops even when

it has to at the mother’s expense

 

this precisely is the situation

of the sows

which were mated too soon

women masturbate

from the average age of 14

men even from 11

 

whoever presents pornographic content

to an adolescent under 15 years of age

or exposes them to objects

of such character

or circulates content

of pornographic character in a way enabling

an adolescent to familiarize oneself with it

will be punished by a fine

a community sentence

or up to 2 years of imprisonment

 

sexual education

in middle school is limited to

education to

family life

the aim of these lessons is

 

            adapting an integral vision of oneself

            choosing and implementing values

            which serve personal development

 

            solving problems

            and overcoming obstacles

            of puberty

 

the most reliable method

of detecting rut is the ascertainment

of the tolerance response

 

through mounting  

lochy

przez lochy luźne rozumie się

lochy które zostały odsadzone

od prosiąt ale jeszcze nie pokryte

 

intensywność owulacji

i skuteczność krycia zależy

od ruchu na świeżym powietrzu

 

to nie są jakieś zwykłe

wybory jurorek lub małe

wielkie zmiany

dojrzałość jest pojęciem jednoznacznym

i może być używane

w różnych aspektach

ciąża rozwija się nawet wtedy

gdy musi kosztem matki

 

w takiej właśnie sytuacji

znajdują się te loszki

które zostały zbyt wcześnie pokryte

 

kobiety masturbują się

średnio od 14 roku życia

mężczyźni nawet od 11

 

kto małoletniemu poniżej lat 15

prezentuje treści pornograficzne

lub udostępnia przedmioty

mające taki charakter

albo rozpowszechnia treści

pornograficzne w sposób umożliwiający

małoletniemu zapoznanie się z nimi

podlega grzywnie

karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do lat 2

 

edukacja seksualna

w gimnazjach sprowadza się

do lekcji wychowanie

do życia w rodzinie

celem tych zajęć jest

 

przyjęcie integralnej wizji osoby

wybór i urzeczywistnianie wartości

służących osobowemu rozwojowi

 

rozwiązywanie problemów

i pokonywanie trudności

okresu dorastania

 

najpewniejszą metodą

wykrywania rui jest stwierdzenie

odruchu tolerancji

 

przez dosiadanie