From A Train

by Robert Simonišek


From A Train

The tracks between Bologna and Ljubljana

talk about what grass keeps silently for centuries.

Flat, sleepy landscape

and tranquil trees soak the river.

In meeting of Slavic and Latin language

misunderstandings are replaced

by facial expressions.

 

In the late afternoon corn panicle bursts,

in the town behind the bricks, protecting

normal life, a woman is making a bread.

The school holidays period

and sighing on the beaches ...

 

Like others in the compartment I am the alchemy

of ancestors and present,

focused between actual and potential.

 

Have the years brought goals,

did I pay my own mistakes?

 

How far is the next station?

Which faces will join me?

Will I have to use an alarm and skip

to a faster train?

 

We are always in a new place of wishes,

our plans will never achieve

the perfection of rose that blossoms only in dual.

 

Even when the train is standing, we are only nomads.

We are waiting for the sun doors to be pushed

and through them shines someone

who knows whence we come from.

Iz vlaka

Tiri med Bologno in Ljubljano

pripovedujejo tisto, o čemer stoletja

molčijo bilke. Ravna, zaspana pokrajina

in spokojna drevesa, ki pijejo reko.

V krhanju slovanske in latinske govorice

nerazumevanje, ki ga nadomešča

obrazna mimika.


 

V poznem popoldnevu poka koruzno latje

in sredi mesteca, za opekami, ki varujejo

normalno življenje, ženska mesi kruh.

Obdobje šolskih počitnic in vzdihovanja

na plažah ...


 

Enak prisotnim v kupeju sem alkimija

prednikov in sedanjosti, zdramljen

v prepihu med dejanskim in možnim.


 

So leta prinesla cilje, sem se odkupil

za svoje napake?


 

Kako daleč je do naslednje postaje?

Kateri obrazi mi bodo delali družbo?

Bom moral uporabiti alarm in preskočiti

na hitrejši vlak?


 

Vedno smo v drugem kraju želja

in naši načrti nikoli ne bodo dosegli

popolnosti vrtnice, ki vzcveti le v dvojini.


 

Tudi ko vlak stoji, smo le nomadi.

Čakamo, da se odpahnejo sončna vrata

in skoznja posije nekdo,

ki ve, od kod prihajamo.