Equinox

Break the bread from the sting whisper to the wasp

tomorrow

when

 

it will leave death on my left hand

in the bread

the moss

 

of your sighs the kids will mistake

for mildew

behind windows

 

in the dining room mute they'll be curing when asleep

wasps

on the threshold

 

inherited allergies and stolen memories:

 

you in the red dress the mole on the left

eye

in mine

 

the fields where we left the childhood

of our ancestors with the soft of the bread we fed

the birds

 

with the soft of the bodies and hearts our kids lying:

this is my body

take it.

 

Long after they will close down their heads

and the curtains

 

they will set the sun down always around 5 o'clock

knowing

that

 

in the dark all the faces on the family photos

can't see

but won't close their eyes.

Рамноденица

Скрши го лебот од осилото шепоти и на осата

утре

кога

 

ќе ја остави смртта на мојата лева дланка

во лебот

мовот

 

од твоите воздивнувања децата ќе го грешат

за мувла

зад прозорците

 

од трпезаријата немо ќе лечат кога заспиваат

осите

на прагот

 

наследени алергии и украдени спомени:

 

ти во црвен фустан бемка на левото

око

во моето

 

полињата каде го оставивме детството на

предците со мекото од лебот ги храневме

птиците

 

со мекото од телото и срцата децата лажејќи ги:

ова е моето тело

земете го.

 

Долго после тоа ќе ги спуштаат главите

и завесите

 

ќе го зајдуваат сонцето секогаш околу 5 часот

знаејќи

дека

 

во темнина сите ликови од семејните фотографии

не гледаат

а не склопуваат очи.